Aviso legal

Benvido/a ao Portal de LibreCon Business and Open Technologies Conference (en diante o Portal). POR FAVOR LEA A INFORMACIÓN CONTIDA NESTES APARTADOS co obxecto de coñecer as condicións e termos de uso do portal.

Este Portal ten por obxecto pór a disposición dos usuarios toda clase de servizos e informacións relacionadas coa LibreCon Business and Open Technologies Conference, posta a disposición que se fai de maneira totalmente gratuíta.

O usuario deste Portal deberá aceptar as presentes condicións e termos de uso que teñen carácter vinculante, entendéndose que o simple uso destas páxinas supón a referida aceptación con carácter íntegro e sen ningún tipo de reservas. Estas condicións e termos de uso terán unha vixencia indefinida, reservándose a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) o dereito a modificalas.

Para calquera ampliación e/ou aclaración desta información poderá chamar ao teléfono 881 107 368 ou porse en contacto connosco a través do e-mail eventos@agasol.org

O usuario accederá ao Portal e fará uso do contido do mesmo conforme á legalidade vixente en cada momento e ás normas da boa fe, a moral e os bos costumes. O usuario non poderá usar o presente sitio web con ningunha finalidade ou propósito que sexa ilegal ou estea prohibido polas presentes condicións de uso, quedando prohibida calquera actuación en prexuízo da Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) ou de terceiros.

Especialmente o usuario non poderá acceder ao Portal de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida, non poderá interferir o uso dos devanditos servizos e/ou información por outros terceiros, non poderá tentar o acceso nin acceder a sitios, servizos, sistemas informáticos do Portal ou a redes conectadas ao Portal sen autorización cando a mesma sexa preceptiva para o acceso, nin mediante actos de intrusión (hacking) ou por calquera outro medio non autorizado.

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) resérvase o dereito a suspender temporalmente o acceso ao portal, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal.

Termos de uso

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL), non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos da nosa páxina web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utiliza..

AGASOL non asume ningún tipo de responsabilidade pola información contida nas páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores desde a páxina web librecon.io.

Propiedade intelectual e industrial

  1. Os servizos e información ofrecidos polo Portal son totalmente gratuítos.
  2. A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) resérvase o dereito de modificar as condicións ou termos de uso do portal, sen necesidade de previo aviso.
  3. O uso do presente Portal réxese polo ordenamento xurídico español e por estas condicións xerais, sendo o Xulgado e Tribunais españois (de Santiago de Compostela) os competentes para o coñecemento de calquera cuestión derivada da interpretación, execución e/ou uso do presente Portal.
  4. Queda prohibido aos usuarios calquera actuación contraria á legalidade vixente e especialmente, sen carácter exhaustivo:
  • Envío de correo masivo non solicitado ou spamming.
  • Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros.
  • Calquera actividade que teña por obxecto contidos pornográficos, obscenos, difamatorios ou en calquera forma ilegais.
  • Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos ou programas que poidan causar calquera danos ou prexuízo ao Portal, á Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) ou terceiros.
  • Utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Responsabilidade

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) non se fai responsable en ningún caso de ningún dano que se puidese causar a un terceiro polos usuarios do Portal como consecuencia dalgún uso ilegal ou contrario ás normas de uso, nin como consecuencia dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela, nin dos sitios vinculados á mesma. Os responsables serán os usuarios ou terceiros causantes dos danos.

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do Portal e dos servizos, polo que non será responsable dos danos e prexuízos que se puidesen causar como consecuencia da falta de dispoñibilidade e/ou continuidade.

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) non garante a ausencia de virus nos servizos e contidos do Portal, xa sexan prestados directamente ou por terceiros, incluídas as conexións a través de “links”, polo que non será responsable dos danos e prexuízos que se poidan causar como consecuencia da existencia do devanditos virus.

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) non garante a licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos e servizos do Portal xa sexan prestados directamente ou por terceiros, incluídos os “links”, polo que non será responsable dos danos e prexuízos que puidesen sufrir os usuarios como consecuencia da ilicitud, non fiabilidade, inutilidade, inexactitud, falta de veracidade, exhaustividad e/ou actualidade dos servizos e/ou contidos..

Política de protección de datos

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais informámoslle que os datos facilitados serán incorporados no Ficheiro LIBRECON. Este Ficheiro atópase debidamente inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos sendo a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) a responsable do mesmo. Ten dereito a acceder á información recompilada, e rectificala e/ou cancelala. Para iso, só ten que remitirnos a solicitude de cancelación ou rectificación dos seus datos ao seguinte e-mail: eventos@agasol.org

Os datos recollidos no formulario de inscrición (nome, apelidos e e-mail) serán cedidos aos patrocinadores Platinum e Gold de LibreCon. Ademais, co obxectivo de dinamizar os negocios durante LibreCon, os datos do asistente (nome, empresa, cargo, fotografía, que buscas, teléfono ou e-mail) poderán aparecer na aplicación móbil do evento para facilitar o networking.

A Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) ten como intención a recollida de datos de carácter persoal dos usuarios do Portal, coa única finalidade e efectos de mellorar a prestación dos servizos ofertados co Portal e coas actividades de AGASOL. A tal obxecto procederase á solicitude de datos de carácter persoal aos usuarios do Portal, que serán obxecto de tratamento automatizado de conformidade á lexislación vixente, incluíndose nun ficheiro debidamente inscrito na Axencia de Protección de Datos do que será encargada a empresa Librebit (Control Suprimir, s.l.u.). No entanto, en determinados casos debidamente xustificados, o acceso ao sitio correspondente requirirá para o usuario a comunicación dos seus datos persoais.

No caso de que os datos de carácter persoal sexan solicitados cunha finalidade distinta á mencionada neste apartado será comunicada expresamente, así como os destinatarios dos mesmos.

A obrigatoriedade ou o carácter facultativo da resposta dos usuarios ás preguntas que lles sexan expostas en relación aos seus datos de carácter persoal e as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a proporcionalos será comunicadas en cada solicitude de obtención de datos de carácter persoal.

Facilitar os datos polos usuarios supón a prestación do seu consentimento inequívoco do afectado con tal obxecto. Non obstante o anterior, non será preciso o consentimento cando os datos de carácter persoal se recollan pola Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) como entidade instrumental da Federación de Asociacións de Software Libre (ASOLIF) e do resto de participantes do evento (patrocinadores e/ou stands) no exercicio das funcións propias no ámbito das súas competencias..

Os usuarios do Portal que presten o seu consentimento ao tratamento dos seus datos persoais conforme á legalidade vixente, teñen o compromiso da Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) do cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos, adoptando as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Igualmente recoñécese aos usuarios os dereitos de acceso, cancelación, rectificación, oposición e a ser informados en caso  de cesión dos datos, estes dereitos pódense exercitar dirixindo un email a eventos@agasol.org.  A cesión de datos efectuarase a aquelas entidades colaboradoras do Portal coa única finalidade de mellorar a calidade dos servizos prestados. En todo caso, o usuario poderá rexeitar esta cesión comunicándoo expresamente á dirección anteriormente mencionada.

Aqueles sitios do Portal que teñen unha finalidade de prestación de servizos a menores non usarán a información persoal sen o consentimento dos pais ou titores.

Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL)
Rúa Londres 1, baixo
15.707 Santiago de Compostela
Tel. 881 107 368